آمار بازدید

0408479
امروز
دیروز
این هفته
آخر هفته
این ماه
آخر ماه
کل بازدیدها
39
40
163
489
2199
4453
408479

Forecast Today
72

6.16%
9.77%
32.51%
13.22%
0.16%
38.18%
آنلاین (15 دقیقه قبل):4
4 مهمان
هیچ یک از اعضا

Your IP:3.233.219.101

اخبار شیلات در تلگرام

مقالات علمی-پژوهشی

 

1-بررسی مقایسه ای سطوح برخی از هورمون های استروئیدی جنسی سرم خون در مولدین نارس و بالغ کفال طلایی دریای خزر (Liza auratus). مجله علمی- پژوهشی شیلات واحد آزاد شهر ، سال اول، پیش شماره سوم، پاییز 1386-شهاب سراجیان، عباسعلی زمینی، مهدی یوسفیان، علی اصغر سعیدی و عباس جعفری

2-اثرات عوامل هیدرولوژیک و فیزیکوشیمیایی رودخانه خشکرود بر مهاجرت ماهی سفید (Rutilus frisii kutum kamensky,1901). مجله علمی- پژوهشی شیلات واحد آزاد شهر، سال اول، پیش شماره سوم، پاییز 1386-محمدباقر زاهدی، عباسعلی زمینی و امین کیوان

3-تاثیر نوسانات شوری بر تعداد گلبول های سفید و قرمز خون بچه ماهیان انگشت قد (تاسماهی ایرانی)، (Acipenser persicus). فصلنامه علمی- پژوهشی علوم زیستی واحد لاهیجان، سال اول، پیش شماره دوم، پاییز 1386، عباسعلی زمینی، کتایون محمودی و جلیل جلیل پور
4-بررسی مقایسه ای سطوح برخی از پارامترهای خونی در کفال ماهیان طلایی دریای خزر، (Liza auratus). مجله علمی- پژوهشی شیلات واحد آزاد شهر ، سال اول، شماره چهارم، زمستان 1386، شهاب سراجیان، عباسعلی زمینی، مهدی یوسفیان، علی اصغر سعیدی و عباس جعفری
5- کیفیت اسپرم تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) پس از نگهداری در سرما با دی متیل سولفوکساید، (DMSO). مجله علمی- پژوهشی شیلاتواحد آزادشهر، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1388، مریم احمدی فخبی، عباسعلی زمینی، شهروز برادران نویری، مسعود فرخ روز و علیرضا مبرهن فرد
6- مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم، (Abramis brama orientalis Berg 1905). مجله علمی- پژوهشی شیلاتواحد آزاد شهر،سال سوم، شماره سوم، پاییز 1388 سعید دادرس، عباسعلی زمینی، حسین خارا، احمد قناعت پرست و صمد درویشی
7- بررسی ژنتیک جمعیت گاو ماهی سر گنده(Neogobius vannamei) حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده، از نشانگرهای ریزماهواره ای. مجله علمی شیلات ایران، سال هجدهم، شماره4، زمستان 1388، حمزه پورغلام، عباسعلی زمینی، فرامرز لالوئی، حسین خارا، مهدی نادری و محمدجواد تقوی

Soulmaz Amiri, Habib Vahabzadeh, Rezvanollah Kazemi, Abbas Ali Zamini

8-تأثیر پربیوتیک ایمونوژن در جیره غذایی بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان پرورشی(Huso huso Linne,1758)- مجله شیلات،دانشگاه آزاداسلامی،واحدآزادشهر
9-تأثیر غلظت کشنده (Lc50 960h) حشره کش دیازینون (Diazinon)و علف کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa)اقيانوسشناسي/ سالسوم/ شماره 9/ بهار 1391
10-تأثیرآفت کش دیازینون بررفتاروبرخی شاخصهاي خونی بچه ماهیان قزل آلاي رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مجله شیلات،دانشگاه آزاداسلامی،واحدآزادشهر-مسعود سعیدي فر 1، حبیب وهاب زاده رودسري 2، عباسعلی زمینی 2 و رضوان اله کاظمی
11-بررسی تأثیرات علف کش رانداپ برتغییرات هیستوپاتولوژي بافت گنادوشاخص گنادي ماهی قزل آلاي مولد نر(Onchorhynchus mykiss)دردودوره زمانی درحوضه جنوبی دریاي خزر-مجله شیلات،دانشگاه آزاداسلامی،واحدآزادشهر
12-بررسی خواص ضد باکتریایی اسانس گیاه اکالیبتوس(Eucalyptus globulus labill) در کاهش بار باکتریایی پوست و بهبود زخم های سطحی بچه ماهیان کپور علفخوار(Ctenopharyngodon idella)، هدی غفوری روزبهانی، عباسعلی زمینی، حبیب وهابزاده رودسری، مسعود فرخ روز لاشیدانی

 

13-بررسی مورفوسیتولوژیک یاخته های کبد تاس ماهی سیبری(Acipencer baerii) در شرایط تغذیه ای پری بیوتیک ایمونوژن
14-بررسی اثر ضد باکتریایی و ضد قارچی عصاره هیدروالکلی شمعدانی بر پوست و آبشش بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)
15-تأثیر حشره کش کلرپیریفوس Chlorpyrifos بر روی برخی از پارامترهای هماتولوژی بچه ماهی آمور Ctenopharyngodon idella
16-مقایسه اثرات اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Bioss)و مالاشیت سبز در کنترل آلودگی های قارچی تخم ماهی سفید دریای خزر(Rutilus kutum)
17-اثرات آنزیمیت و پلی ویتام جیره بر شاخص های رشد و ترکیبات لاشه بپه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus Borodin,1897)
18-بررسی شاخص های رشد و درصد بقاء شاه میگوی آب شیرین(Astacus Leptodactylus) بر اثر به کار گیری پروبیوتیک Protexinدر جیره غذایی
19-تاثیرمحصول پروبیوتیکی Vanagen بر معیارهای رشد وبقاء بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)
20-تاثير محصول پروبيوتيکي پروتکسين بر برخي معيارهاي رشد و ترکيبات بدن تاس ماهي سيبري پرورشي (Acipenser baeri) مجله شیلات،دانشگاهآزاداسلامی،واحدآزادشهر زمستان 90-*کتایون محمودی 1، عباسعلی زمینی 2، محمدعلی یزدانی 3، رضوان الله کاظمی 3 و جلیل جلیل پور
21-تأثیر پربیوتیک ایمونوژن در جیره غذایی بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان پرورشی(Huso huso Linne,1758)- مجله شیلات،دانشگاه آزاداسلامی،واحدآزادشهر

 

22-کیفیت اسپرم تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus)پس از نگهداری در سرما با دی متیل سولفوکساید(DMSO)، مریم احمدی فخبی، عباس علی زمینی، شهروز برداران نویری، مسعود فرخ روز و علی رضا مبرهن فرد

 

 

23-اثرجیره غذایی حاوي دیاتوهیت طبیعی روي فاکتورهاي رشد،بازماندگی وکیفیت لاشه ماهی قزل آلارنگین کمال(Oncorhynchus mykiss) مجله شیلات،دانشگاه آزاداسلامی،واحدآزادشهر- سال پنجم،شماره اول،بهار0 9

 

24- بررسی مقایسه ای سطوح برخی ازهورمون های استروئیدی جنسی سرم خون درمولدین نارس وبالغ کفال طلایی دریای خزر(Liza auratus)

25-اثرات عوامل هیدرولوژیک و فیزیکوشیمیایی رودخانه خشکرود بر مهاجرت ماهی سفید(Rutilus frisii kutum kamensky, 1901)- محمد باقر زاهدی 1، عباس علی زمینی 2 و امین کیوان

 

26-بررسی مقایسه ای سطوح برخی ازپارامترهای خونی درکفال ما هیان طلایی دریای خزر(Liza auratus)


27-تأثیر آنزیمیت (زئولیت) بر فاکتورهاي رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه تاس ماهیان ایرانی
(-Acipenser persicus Borodin, ( 1897*سیده یلدا بنی اسماعیلی 1، عباسعلی زمینی 2، حبیب وهاب زاده رودسري 3،محمدحسین طلوعی 4 و زهرا مددي

28- ارزیابی کارآیی داروی هیدورکر در کاهش بار باکتریایی پوست و آب محیط پرورش بچه فیل ماهیان انگشت قد(Huso huso)، کادوسا موذن زاده، عباسعلی زمینی، حبیب وهابزاده رودسری و علیرضا شناور ماسوله

29-اثرات سطوح متفاوت گلوکان بر شاخص های رشد، ترکیب شیمیایی بدن و میکروبیوتای روده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)انگشت قد     
 

30-تأثیر پروبیوتیک دیواره ی سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiaeبر شاخص های رشد ماهیان انگشت قد شیپ(Acipenser nudiventris)، عارف عاشورپور، عباسعلی زمینی، محمد علی یزدانی ساداتی، علیرضا شناور ماسوله- مجله آبزیان و شیلات

31-برسی تأثیرات یون ها در کیفیت اسپرماتوزوآی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin,1897)تحت شوری های مختلف، لاله شیدایی، عباسعلی زمینی، حبیب وهاب زاده، شهروز برادران نویری،مجله توسعه آبزی پروری، زمستان 1391

32-اثرات ماده ضدعفونی کننده هالامید بر روی بار باکتریایی پوست و آبشش بچه تاسماهیان ایرانی(Acipenser persicus)، سعیده سهیل نقشی، عباسعلی زمینی، علیرضا شناورماسوله، حمیدرا پورعلی فشتمی، محمد علی یزدانی ساداتی، نادره روشن ضمیر،مجله توسعه آبزی پروری، پاییز 1391

 


33-اثرات عوامل هیدرولوژیک و فیزیکوشیمیایی رودخانه خشکرود بر مهاجرت ماهی سفید (Rutilus frisii kutum kamensky, 1901محمد باقر زاهدی 1، عباس علی زمینی 2 و امین کیوان، مجله شیلات

 


34-تأثیرپری بیوتیک ایمنواستربرشاخص های رشد،نرخ بازماندگی وترکیب بدن بچه ماهیان انگشت قدماهی سفید دریای خسر (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901) ، مریم آفتابگرد، عباسعلی زمینی، هادی ارشاد لنگرودی


35-مقایسه اثر افزودن مکمل پروبیوتیکProtexin و پری بیوتیکImmunogen در جیره غذایی خرچنگ دراز آب شیرین(َAstacus leptodactylus, Eschscholtz,1823) بر شاخصهای رشد و بازماندگی


36- مکمل سازی جیره غذایی شه میگوی آب شیرین (leptodactylus Astacus) با پری بیوتیک Immunogen و تأثیر آن بر معیارهای رشد و نرخ بقاء


37- بررسی برخی شاخص های ایمنی و فلور باکتریایی روده در بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)تغذیه شده با پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر (Saccharomyces cerevisioa)- عباسعلی زمینی و مسعود فرخ روز


38تاثیرات اضافه نمودن ویتامین D در جیره غذایی بچه ماهیان قزا آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss باتاکید بر متابولیسم کلسیم- عباسعلی زمینی و حسین خارا

39.ارزیابی کارایی پریبیوتیک Immunosterبر برخی از پارامترهای رشد ،شاخص کبدی ،ترکیب لاشه و نرخ بقا بجه فیل ماهیان(Huso huso)

40.تاثيرات اضافه نمودن ويتامين D در جيره غذايي بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان   بر روی سیستم ایمنی و فاکتورهای خونی

Effects of vitamin D Diets in the fingerling Rainbow trout on Blood parameters and immune system


 

41.بررسی مقایسه ای تیمار ویتامین D3 بر عملکرد و ارتباط متقابل رشد و سیستم ایمنی

بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان بOncorhynchus mykiss

 

42-بررسی اثرات ناشی از افزایش شوری آب بر برخی از فاکتورهای خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)-تابستان 1391

 

43-ارزیابی کارایی اکسیژن دهی هیدروژن در مقایسه با روش رایج برای بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)- 

 
44-بررسی اثر پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر (Saccharomyces cerevisioa) بر تغییرات شاخص های خونی و ایمنی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)-(فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی و تکوین جانوری)-بهار93  
45-بررسی قابلیت تنظیم اسمزی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، در محیط آب لب شور دریای خزر-(مجله شیلات،دانشگاه آزاداسلامی،واحدآزادشهر)-بهار 92  
46-بررسی غنی سازی آرتمیای فرانسیسکانا با غلظتهای مختلف سدیم فلوراید-(مجله توسعه آبزی پروری)1392  
47-تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت گاوماهی سرگنده (Neogobius kessleri gorlap) دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره ای در سواحل ایرانی دریای خزر (گلستان و گیلان)-(مجله شیلات،دانشگاه آزاداسلامی،واحدآزادشهر)1389  
48-تاثیرمحصول پروبیوتیکیVanagen بر معیارهای رشد وبقاء بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchusmykiss)-(مجله شیلات،دانشگاه آزاداسلامی،واحدآزادشهر)-1390  
49-تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک ایمونوژن در جیره غذایی بر برخی از شاخص های خونی و ایمنی فیل ماهیان جوان پرورشی(Huso huso Linneaeus,1758)- (مجله شیلات،دانشگاه آزاداسلامی،واحدآزادشهر)-1391  
50-تاثیر حشره کش دیازینون (Diazinon) و علف کش بوتاکلر (Butachlor) بر روی بافت کبد و آبشش بچه ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa)(نشریه علمی، تحقیقاتی و آموزشی جهاد کشاورزی)1393  
51-مطالعه اثرات پری بیوتیک ایمنواستر بر فاکتورهای بیومتریک با تأکید بر وزن و طول و تشخیص افتراقی لوکوسیتها در بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) (مجله زیست شناسی ایران)1392  
52-اثر افزودن پروبیوتیک Protexin در جیره غذایی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) بر شاخصهای رشد و بازماندگی-(زیست فناوری میکروبی)1389  
53-بررسي اثرات گلوكان بر ايمني، پاره اي از شاخصهاي خوني و ميكروبيوتاي  روده اي بچه ماهي سفيد(Rutilus frisii kutum)  (مجله علمي شيلات ايران ) - 1391  
54-بررسی برخی شاخص های رشد در  بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)تغذیه شده با پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر (Saccharomyces cerevisiae) (مجله آبزیان و شیلات)1392  
55-بررسی تأثیر فرمالین و سولفات مس بر بافت پوست بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum)(فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی و تکوین جانوری)1392  
56-بررسی تأثیر فرمالین و سولفات مس بر بافتهای آّبشش بچه ماهی سفید دریای خزر(فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی و تکوین جانوری)1392  
57-یرات اضافه نمودن ویتامینD در جیره غذایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss باتاکید بر متابولیسم کلسیم(مجله شیلات،دانشگاه آزاداسلامی،واحدآزادشهر)1393  
58-آکوآمین تی ضد عفونی کننده مناسب در کنترل قارچ زدگی و افزایش چشم زدگی و تخم گشایی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)(مجله شیلات،دانشگاه آزاداسلامی،واحدآزادشهر)زمستان 1392  
59-مطالعه شاخص های استرس و برخی از آنزیمهای خون بچه ماهیان سفید خزر تحت تاثیر سم دیازینون (Rutilus frisii kutum)(فصلنامه علمی پژوهشی زیست جانوری)زمستان 1391  
 60-بررسی ژنتیک جمعیت گاو ماهی سر گنده(Neogobius vannamei) حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای(مجله علمی شیلات ایران)زمستان1388  
 61-نقش مکمل پری بیوتیک مانان الیگوساکارید در شاخص های رشد و کارایی تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)  
 62-سنجش فلزهای سنگین (سرب و نیکل) در آب و بافت ماهیچه ماهی قزل آلای مزارع پرورشی استان گیلان  
 63-بررسی اثرات گلوکان بر ایمنی، پاره ای از شاخص های خونی و میکروتای روده ای بچه ماهی سفید(Rutilus frisii kutum)  
 64-ارزیابی کاراییپری بیوتیک Immunoster بر برخی از پارامترهای رشد، شاخص کبدی،ترکیب لاشه، نرخ بقا بچه فیل ماهیان (Huso huso)  
65-مطالعه اثرات پريبيوتيك ايمنواستر بر فاكتورهاي بيومتريك با تأكيد بر وزن و طول و تشخيص افتراقي لوكوسيتها در بچهماهيان انگشتقد ماهي سفيد درياي خزر(kutum Rutilus) مجله پژوهشهای جانوری 1392  
 66-اثر پریبیوتیک Protexin در جیره غذایی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) بر شاخصهای رشد و بازماندگی-مجله علمی پژوهشی زیست فناوری میکروبی دانشگاه آزاد اسلامی-بهار 1389  
 67-بررسی ساختار ژنتیک جمعیت گاو ماهی سرگنده (Neogobius gorlap) دریای خزر در سواحل استا نهای گلستان و مازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهوار های-مجله علو زیستی تابستان 1390  
 68-نرسازي در ماهي سيچلايد گورخري Cichlasoma nigrofasciatum با استفاده از هورمون 17 آلفا- متيل تستوسترون از طريق غذا و بررسي اثر آن بر ميزان تلفات، عقيمي و جنسيت بينابيني-1389  

پیوندها

عضویت

Copyright © 2013. All Rights Reserved.